Selskapskontroll

Selskapskontroll


Selskapskontroll er vårt tredje store fagområde og i sterk utvikling. Årsaken er pålegget fra 2004 om at kommunene skal utføre kontroll av hvordan de utøver sitt eierskap i kommunalt eide selskaper.

 

Kommunene har i flere år valgt å bruke fristilte organisasjonsmodeller som selskaper, stiftelser ol, for å løse ulike kommunale oppgaver. Utviklingen synes å fortsette i retning av økt bruk av fristilte organisasjonsformer. Dette gjør organiseringen av den kommunale virksomheten blir mer kompleks og fragmentert, og innebærer nye utfordringer både når det gjelder styring, kontroll og tilsyn. På bakgrunn av denne utviklingen har kommuneloven gitt kontrollutvalget ansvar for ”å påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper mm”.

 

Bestemmelsen må ses i sammenheng med bestemmelsen om kontrollutvalgets og revisors innsynsrett i selskaper som er heleide av kommuner.

I selskapskontrollen skal det bl.a kontrolleres om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper, gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).

Der hvor det kun er kommuner som er eiere, utløses i tillegg og en rett til innsyn i alle forhold ved selskapets virksomhet. I slike tilfeller kan eierskapskontrollen også utvides med mer omfattende analyser i form av forvaltningsrevisjon av selskapet.

Det er viktig å være oppmerksom på at den obligatoriske og lovpålagte delen av selskapskontrollen er en kontroll av kommunen og dens forvaltning av sine eierinteresser, ikke en kontroll av selskapet som sådan.

 

Når vi gjennomfører selskapskontroll har vi en egen veileder fra Norsk kommunerevisorforbund som gir en mal for det arbeidet vi utfører.

Figur hentet fra NKRFs veileder, viser selskapskontrollens omfang og innhold.

Viktige avgrensninger som faller utenfor reglene om selskapskontroll

Enkelte selskapstyper er opprettet innenfor kommunen, der kommunestyret selv er eierorgan. I disse selskapene har kontrollutvalget fullt innsyn etter kommunelovens bestemmelser og kan derfor gjennomføre forvaltningsrevisjon på lik linje som i resten av den kommunale organisasjonen.

 

Disse organisasjonsformene må derfor medtas i plan for forvaltningsrevisjon. Dette gjelder:

  • Kommunale foretak
  • Interkommunalt samarbeid, som ikke er egne rettssubjekt
  • Vertskommunesamarbeid

 

Aktuelle linker

Webmaster : Ole Jørgen Klaussen

webmaster@kommunerevisjonen.no

© Bærum kommunerevisjon

webhost: one.com

Vi er medlem av NKRF