Selskapskontroll

Selskapskontroll


Selskapskontroll er vårt andre store fagområde og i sterk utvikling. Årsaken er pålegget fra 2004 om at kommunene skal utføre kontroll av hvordan de utøver sitt eierskap i kommunalt eide selskaper.   


Kommunene har i flere år valgt å bruke fristilte organisasjonsmodeller som selskaper, stiftelser ol, for å løse  ulike  kommunale  oppgaver.  Utviklingen  synes  å  fortsette  i  retning  av  økt  bruk  av  fristilte  organisasjonsformer. Dette gjør organiseringen av den kommunale virksomheten blir mer kompleks og fragmentert, og innebærer nye utfordringer både når det gjelder styring, kontroll og tilsyn. På bakgrunn av denne utviklingen har kommuneloven gitt kontrollutvalget ansvar for ”å påse at det føres kontroll  med  forvaltningen  av  kommunens  interesser  i  selskaper  mm”.


Bestemmelsen  må  ses  i  sammenheng  med  bestemmelsen  om  kontrollutvalgets  og  revisors  innsynsrett  i  selskaper  som  er  heleide av kommuner.

I selskapskontrollen skal det bl.a kontrolleres om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper, gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).

 

Der hvor det kun er kommuner som er eiere, utløses i tillegg og en rett til innsyn i alle forhold ved selskapets virksomhet. I slike tilfeller kan eierskapskontrollen også utvides med mer omfattende analyser i form av forvaltningsrevisjon av selskapet.

 

Det er viktig å være oppmerksom på at den obligatoriske og lovpålagte delen av selskapskontrollen er en  kontroll  av  kommunen  og  dens  forvaltning  av  sine eierinteresser,  ikke  en  kontroll  av  selskapet som sådan. 


Når vi gjennomfører selskapskontroll  har vi en egen  veileder fra Norsk kommunerevisorforbund som gir en mal for det arbeidet vi utfører.

Figur hentet fra NKRFs veileder,  viser selskapskontrollens omfang og innhold. 

Viktige avgrensninger som faller utenfor reglene om selskapskontroll

Enkelte  selskapstyper  er  opprettet innenfor  kommunen, der kommunestyret selv er eierorgan. I disse selskapene har kontrollutvalget fullt innsyn etter kommunelovens bestemmelser og kan derfor gjennomføre forvaltningsrevisjon på lik linje som i resten av den kommunale organisasjonen.


Disse organisasjonsformene må derfor medtas i plan for forvaltningsrevisjon. Dette gjelder:

  • Kommunale foretak
  • Interkommunalt samarbeid, som ikke er egne rettssubjekt
  • Vertskommunesamarbeid


Aktuelle linker

Webmaster :  Ole Jørgen Klaussen

webmaster@kommunerevisjonen.no

webhost: one.com

© Bærum forvaltningsrevisjon

Vi er medlem av NKRF