Regnskapsrevisjon

Regnskapsrevisjon


Regnskapsrevisjon er et stort tjenesteområde i kommunerevisjonen.

Vi utfører regnskapsrevisjon etter god kommunal revisjonsskikk, og formålet med revisjon av et årsregnskap er å gjøre revisor i stand til å avgi en uttalelse om hvorvidt årsregnskapet i det alt vesentlige er utarbeidet i overensstemmelse med lover, forskrifter, andre pålagte bestemmelser, og god regnskapsskikk.

 

Vår tilnærming til regnskapsrevisjon er i stor grad bestemt av nasjonale og internasjonale standarder på området, og vi har en helhetlig metodikk ut fra vesentlighet og risiko.

Vi følger også tett internasjonale standarder for revisjon og beslektede tjenester.

 

I den praktiske gjennomføringen av den kommunale revisjon, bruker vi et internasjonalt anerkjent dataverktøy som heter Descartes Audit. Systemet er i dag skybasert, og er et av de mest moderne og effektive dataverktøy for revisjon av både private som offentlige organisasjoner.

Kommunale regnskaper

Bestemmelser om hvordan kommunens regnskaper skal føres og rapporteres, er både gitt i egne forskrifter om regnskap og rapportering, og i mer detaljerte bestemmelser fra Kommunal- og moderniserings-departementet, kalt KOSTRA. Dette bestemmer en tydelig kontostreng for hvordan regnskapene skal føres.

 

Kommunene er i tillegg til å føre sine regnskaper etter gitte bestemmelser, også gitt pålegg om å innrapportere sine regnskaper til Statistisk sentralbyrå (SSB) som så setter disse regnskapene sammen til ett system som gir mulighet for å sammenligne den kommunale og fylkeskommunale forvaltningen over hele Norge.

Kommuneregnskapet
Kostra kontostreng
Aktivitetsmatrise

Mandat

Vårt mandat til å gjennomføre regnskapsrevisjon i kommunen, kommer fra kommunens kontrollutvalg.

 

I Forskrift om kontrollutvalg § 6, heter det:

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor.

 

Våre bestemmelser

Vårt arbeid er i all hovedsak bestemt ut fra en egen forskrift om revisjon, og vår revisjon og kontroll utføres etter internasjonalt anerkjente standarder.

Webmaster : Ole Jørgen Klaussen

webmaster@kommunerevisjonen.no

© Bærum kommunerevisjon

webhost: one.com

Vi er medlem av NKRF