Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon


Kontrollutvalget utarbeider minst en gang i valgperioden en plan for forvaltningsrevisjon som sendes til Kommunestyret for endelig vedtak.  Denne planen danner så grunnlaget for de  forvaltningsrevisjoner som blir gjennomført.

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om;

  1. forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger,
  2. forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området,
  3. regelverket etterleves,
  4. forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
  5. beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav,
  6. resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.


Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres revisjonskriterier for det enkelte prosjekt.

Våre tjenester i forvaltningsrevisjon

Kommunerevisjonen gjennomfører de forvaltningsrevisjoner kontrollutvalget vedtar igangsatt. Kontrollutvalget har hatt økende fokus på forvaltningsrevisjon og revisjonene vi har gjennomført har gitt flere rapporter som har fått mye oppmerksomhet.


Vi tilstreber også at det skal være åpenhet og god kommunikasjon mellom revisor, kommunens ledelse og de reviderte enhetene i kommunen under planlegging, gjennomføring og oppfølging av forvaltningsrevisjon.


Den norske betegnelsen "forvaltningsrevisjon" heter forøvrig "performance audit" på engelsk. Direkte oversatt blir det "resultatrevisjon".


I tillegg til forvaltningsrevisjoner,  kan vi og foreta både mer spesifikke granskninger, eller generelle deskriptive undersøkelser.

Våre rapporter og prosjekter blir i all  hovedsak lagt ut  offentlig, og  disse finner du  [HER].

Aktuelle linker

Webmaster :  Ole Jørgen Klaussen

webmaster@kommunerevisjonen.no

webhost: one.com

© Bærum forvaltningsrevisjon

Vi er medlem av NKRF