Kontrollutvalget

Kontrollutvalget


Kontrollutvalget er revisjonens oppdragsgiver,  og er et av flere lovpålagte utvalg som velges av Kommunestyret. 


De er kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets oppgave er derfor å påse at kommunen følger regelverket i lover og forskrifter, og at Kommunestyrets vedtak og pålegg følges opp i den kommunale drift.  De kontrollerer også at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. 


Kontrollutvalget rapporterer sin virksomhet tilbake til Kommunestyret, og kan innstille på saker de fremmer  dit.


Kontrollutvalgets mandat

Kontrollutvalget har sitt mandat fra Kommunestyret, og bestemt  gjennom  Kommuneloven med tilhørende forskrifter. 

I tillegg kan Kommunestyret vedta lokale forskrifter og bestemmelser om Kontrollutvalgets virksomhet.  De har møterett til alle kommunens politiske utvalg, også i lukkede møter, med mindre Kommunestyret  bestemmer noe annet.


Kontrollutvalget har ingen  instruksjonsmyndighet, hverken overfor politiske utvalg,  eller den kommunale administrasjon.  De kan heller ikke overprøve  politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer. De er  ikke et klageorgan, og de fatter heller ikke enkeltvedtak.


Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning,  og  at  regnskaper og annet blir kontrollert og revidert.  En hovedoppgave for kontrollutvalgene er å bestille forvaltningsrevisjonsrapporter,  der man gjennomgår de kommunale virksomhetsområdene.

Sekretariat

Kontrollutvalget får sine sekretariatjenester fra Romerike kontrollutvalgssekretariat,  [ROKUS].

Aktuelle håndbøker og veiledere

Veileder fra Kommunal- og Regionaldepartementet som beskriver  kontrollutvalgets rolle og oppgaver.

I samarbeid  mellom Transparency International og KS er det utarbeidet en egen håndbok i anti-korrupsjon. 

Ideheftet er utarbeidet i forbindelse med at KS Effektiviseringsnettverk i 2012  og 2013 gjennomfører nettverk for kommuner og fylkeskommuner

som ønsker å styrke sin administrative internkontroll

Aktuelle linker

Webmaster :  Ole Jørgen Klaussen

webmaster@kommunerevisjonen.no

© Bærum kommunerevisjon

webhost: one.com

Vi er medlem av NKRF