Om

Bærum kommunes forvaltningsrevisjon

Er opprettet  som revisjonsordning for lokalforvaltningen, hjemlet i kommuneloven § 78 nr. 2 og 3. Her framkommer det at:

"Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget."


Kommunens forvaltningsrevisjon er således lokaldemokratiets eget kontrollorgan,  som leverer tjenester direkte til kontrollutvalget.


Forvaltningsrevisjon utfører sitt arbeid i henhold til god kommunal revisjonsskikk, jf. kommuneloven § 78 nr. 1.

Revisjonen omfatter forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.


Forvaltningsrevisjon leverer  også andre tjenester til  Kontrollutvalget og  de kommunale organer og virksomheter.  Dette spenner fra  konkrete granskninger til mer deskriptive undersøkelser.


Medlemskap i NKRF

Vi søker å sikre kvaliteten på våre arbeider, blant annet med  medlemskap i NKRF - Norges kommunerevisorforbund.  Her er både den enkelte revisor  individuelt medlem, og som bedrift har vi bedriftsmedlemskap.

Uavhengighet

Forvaltningsrevisjon skal og må være uavhengig fra de virksomheter vi reviderer.  Jfr. Forskrift om revisjon §§ 13-15.


Det gjør at vi ikke kan være direkte rådgivende overfor den kommunale administrasjon, eller andre reviderte enheter. Men, vi kan likevel konsulteres og være en ressurs for den kommunale virksomheten, og yte tjenester på informasjon og analyser m.m.

Bærum kommunes forvaltningsrevisjon er  lokalisert i Sandvika.  Og er kommunens egen forvaltningsrevisjon. 


Vi har dyktige ansatte med bred kompetanse og erfaringsbakgrunn fra både offentlig og privat virksomhet.


Les mer om hva vi gjør,  under [våre tjenester].


Ledige stillinger, se [Ledige stillinger]

Webmaster :  Ole Jørgen Klaussen

webmaster@kommunerevisjonen.no

webhost: one.com

© Bærum forvaltningsrevisjon

Vi er medlem av NKRF