Om

Bærum kommunerevisjon


Er opprettet som revisjonsordning for lokalforvaltningen, hjemlet i kommuneloven § 78 nr. 3. Her framkommer det at:

"Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget."

 

Kommunerevisjonen er således lokaldemokratiets eget kontrollorgan, som leverer tjenester direkte til kontrollutvalget.

 

Revisjonens utfører sitt arbeid i henhold til god kommunal revisjonsskikk, jf. kommuneloven § 78 nr. 1.

Revisjonen omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

 

Kommunerevisjonen leverer også andre tjenester til Kontrollutvalget og de kommunale organer og virksomheter. Dette spenner fra konkrete granskninger til mer deskriptive undersøkelser, og i tillegg bekreftelser og attestasjoner.

Bærum kommunerevisjon er lokalisert i Bærum kommunes rådhus i Sandvika. Og er kommunens egen revisjon.

 

Vi har dyktige ansatte med bred kompetanse og erfaringsbakgrunn fra både offentlig og privat virksomhet.

 

Les mer om hva vi gjør, under [våre tjenester].

 

Ledige stillinger, se [Ledige stillinger]

Medlemskap i NKRF

Vi søker å sikre kvaliteten på våre arbeider, blant annet med medlemskap i NKRF - Norges kommunerevisorforbund. Her er både den enkelte revisor individuelt medlem, og som bedrift har vi bedriftsmedlemskap.

Uavhengighet

Kommunerevisjonen skal og må være uavhengig fra de virksomheter vi reviderer. Jfr. Forskrift om revisjon §§ 13-15.

 

Det gjør at vi ikke kan være direkte rådgivende overfor den kommunale administrasjon, eller andre reviderte enheter. Men, vi kan likevel konsulteres og være en ressurs for den kommunale virksomheten, og yte tjenester på informasjon og analyser m.m.

Aktuelle linker

Webmaster : Ole Jørgen Klaussen

webmaster@kommunerevisjonen.no

© Bærum kommunerevisjon

webhost: one.com

Vi er medlem av NKRF