Nyheter

Her vil vi legge ut aktuelle nyheter som har påvirkning på kommunen og/eller revisors arbeid.

Felles datakatalog legger til rette for deling av data

Nå lanserer Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Brønnøysundregistrene datakatalogen som gjør det enklere å gjenbruke informasjon både for det offentlige og for andre virksomheter. Les mer [HER]


5.10.2017 Vil «robotisere» kommune-Norge

Kommuneforlaget har lansert en robot – i form av en «chat-bot» – som ifølge dem selv skal digitalisere og automatisere kommunikasjonen med innbyggere og næringslivet i norske kommuner. Ifølge en pressemelding fra selskapet er løsningen basert på kunstig intelligens som vil utvikles gjennom bruk.

Les mer [HER]


15.09.2017 KS har revidert veilederen om ytringsfrihet og varsling i tråd med nytt regelverk (2017).

Et velfungerende demokrati er avhengig av en åpen debatt der også ansatte deltar. Veilederen støtter opp under kommunenes arbeid med å utvikle en god ytringskultur.

Les mer [ [ [HER]

]]


23.03.2017 Noen KOSTRA nøkkeltall fra 2016

Lær  å kjenne  din kommune gjennom KOSTRA.  SSB presenterer nøkkeltall fra kommunene 2 ganger hvert år. Den første gangen, med foreløbige tall, er den 15. Mars, de endelege tallene kommer 15. juni. Vi har brukt nøkkeltall fra SSB den 15. Mars, og  laget  en presentasjon av viktige nøkkeltall fra alle norske kommuners regnskaper for 2016, som du kan laste ned [HER].

[HER].


Tilsvarende tall for Bærum kommune, og mellom årene 2010 til 2016 er presentert i egne tabeller, som kan lastes ned [HER]

10.10.2016 NOU 2016:4  Ny kommunelov


10.10.2016 NOU 2016:4  Ny kommunelov

Høring om ny kommunelov ligger nå ute.

Utredningen inneholder forslag om ny kommunelov fra kommunelovutvalget. Utvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av gjeldende kommunelov.

[Les  mer]


5.10.2016 Melding  fra Skatteetaten

Alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skal fra og med 1. termin 2017 levere mva-meldingen


Skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen) erstatter dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift.  Frister for innlevering og betaling endres ikke.

[Les mer]


16.09.2016 - Difi melder nye skjemaer fra 2017

Fra nyttår 2017 kommer to nye og forenklete skjemaer

Skjemaene blir frivillige, og er en konsekvens av nye forskrifter for offentlige anskaffelser hvor det ikke er krav om kunngjøring av anskaffelser under nasjonal terskelverdi. For denne type kjøp gjelder imidlertid de grunnleggende prinsippene - hvor krav til konkurranse er et av dem.

[Les mer]


18.08.2016 - Enklere anskaffelsesregler

Den nasjonale terskelverdien øker fra 500 000 kroner til 1,1 millioner kroner. Det betyr at innkjøp under 1,1 millioner kroner ikke lenger må kunngjøres og følge detaljerte regler. Det betyr en betydelig forenkling for flere tusen anskaffelser hvert eneste år.


- Det blir nå enklere for offentlige etater å gjøre innkjøp. Det blir også enklere for særlig små og mellomstore bedrifter å delta i konkurransene. Det er bra, sier næringsminister Monica Mæland (H).


Departementet tar sikte på at nytt anskaffelsesregelverk i form av ny lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter skal tre i kraft samlet. Planlagt dato for ikrafttredelse er 1. januar 2017.

[Les mer]


Webmaster :  Ole Jørgen Klaussen

webmaster@kommunerevisjonen.no

© Bærum kommunerevisjon

webhost: one.com

Vi er medlem av NKRF