Rapporter før 2014

Forvaltningsrevisjoner og granskninger som er gjennomført i årene

fra og med 1999 til og med 2013.

Rapporter 2013

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å vurdere prognosene for elevtall: Forvaltningsrevisjonen skal undersøke arbeidet med prognosene for elevtall og om utfordringer og relevante tiltak for å møte utviklingen er presentert for de folkevalgte.

Bakgrunnen var bl.a. Handlingsprogram 2013–2016 der det står at antall elever i grunnskolen øker markant mot 2016  og at den nye befolkningsprognosen viser at elevstallutviklingen er større enn tidligere forutsatt i de områdene der presset på skolekapasitet er størst.  Det gjelder særlig skolekretser i østlige del av kommunen. Det som så langt har sett ut som enkelte store årskull, viser seg nå å bli en ganske varig økning.

Rapporten i PDF her.

 

Forvaltningsrevisjonen skal undersøke om rammebetingelsene for å gi et godt tverrfaglig rehabiliteringstilbud til pasientene ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter er til stede.

Rapporten i PDF her.

 

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å vurdere kommunens rutiner for oppfølging av utskrivningsklare pasienter:

Prosjektet skal undersøke om kommunen har de nødvendige avtaler og rutiner på plass for å følge opp ansvaret man er pålagt for utskrivningsklare pasienter gjennom samhandlingsreformen og forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Prosjektet skal videre undersøke om kommunen etterlever fastsatte rutiner på området.

Rapporten i PDF her.

 

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å vurdere økningen i andel eldre.

  Kontrollutvalget ville vurdere om saksfremleggene og beslutningsgrunnlaget til politikerne om økningen i andel eldre, gir et riktig bilde av utfordringene og de prioriteringene som må gjøres.

Rapporten i PDF her.

 

Kontrollutvalget ønsket å undersøke i hvilken grad kommunen etterlever krav til vedlikehold av kommunale veier fastsatt i regelverk, sentrale styringsdokumenter og vedtatte standarder.

 

 Revisjon skulle særlig undersøke i hvilken grad kommunen kontrollerer og følger opp de avtaler som inngås om utførelse av vintervedlikehold på kommunale veier.

Rapporten i PDF her.

 

Forvaltningsrevisjonen skal undersøke om kommunen har rutiner som sikrer at man har oppdaterte programvarelisenser.

Rapporten i PDF her.

 

Rapporten vurderer om avløpsnettet er dimensjonert for å håndtere ekstremnedbør slik at forurensing og skade på eiendom og infrastruktur unngås.

Revisjonen har kartlagt om ekstremnedbør er vurdert i kommunale planer for avløp, om relevante tiltak er gjennomført og til sist om forurensing og skade unngås i dag.

Rapporten i PDF her.

 

I denne rapporten undersøker revisjonen om administrasjonen har gjennomført de tiltakene man har angitt at skal iverksettes for å følge opp kommunens Arbeidsgiverstrategi mot 2020, og som er vedtatt i Handlingsprogram 2012-2015.

Rapporten i PDF her.

 

 

Rapporter 2012

Forvaltningsrevisjonen skal kartlegge om omorganiseringen av interne kommunale bedrifter ga innsparinger.

Rapporten i PDF her.

 

Forvaltningsrevisjonen skal vurdere om kommunen følger gjeldende regelverk i forbindelse med valg av og oppfølging av barn i fosterhjem, og om kommunens arbeid  med å fremskaffe fosterhjem i nærmiljøet er tilfredsstillende.

Rapporten i PDF her.

 

Kontrollutvalget vedtok å be revisjonen gjennomføre følgende forvaltningsrevisjon:

Er kommunestyrevedtak i inneværende periode blitt fulgt opp av administrasjonen?

Revisjonen legger til grunn at prosjektet gjelder oppfølgingen av vedtak fattet av kommunestyret. Vedtak fattet i andre politiske organer, for eksempel formannskapet eller sektorutvalg, faller utenfor.

Rapporten i PDF her.

 

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre følgende forvaltningsrevisjon:

Er forutsetningene for effektiv rehabilitering til stede?

Forvaltningsrevisjonen skal undersøke om rehabilitering i kommunen er organisert slik at det tilrettelegges for tverrfaglig samhandling. Det skal undersøkes om kommunen har oversikt over tjenesteproduksjonen og kunnskap om måloppnåelsen for brukerne.

Rapporten i PDF her.

 

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre følgende forvaltningsrevisjon:

Forvaltningsrevisjonen skal undersøke om det er store variasjoner i tilbudet som gis til barna ved de ulike skolefritidsordningene i kommunen, og vurdere årsakene til eventuelle variasjoner.

Rapporten i PDF her.

 

 

Rapporter 2011

Denne forvaltningsrevisjonen er en oppfølging av tidligere prosjekt gjennomført i 2008 under tittel "Blir pipene feiet?"

Rapporten i PDF her.

 

Dette er del 2 av 2 prosjekter som omhandler barnevernet i kommunen.

Prosjektet vurderer om bistanden gir gode og effektive tjenester for barna.

Rapporten i PDF her.

 

Dette er del 1 av 2 prosjekter som  omhandler barnevernet i kommunen.

Denne rapporten omhandler barnevernets anskaffelser, og om de er i samsvar med gjeldende regelverk.

Rapporten i PDF her.

 

Fokus på utbetalinger til rammeavtaleleverandører.

Rapporten i PDF her.

 

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon som skulle vurdere om kommunen har tilstrekkelig kompetent personell i hjemmetjenesten i forhold til regelverket og at viktige beskjeder blir riktig oppfattet.

Rapporten i PDF her.

 

Kontrollutvalget ville vurdere utgiftene innen renovasjon og avfall opp mot anskaffelsesregelverk og internkontrollrutiner.

Rapporten i PDF her.

 

 

Rapporter 2010

Prosjektet skulle vurdere:

- i hvilken grad prinsippet om likebehandling ivaretas i kommunens saksbehandling

- om fordelingen av klagesaker på godkjente søknader (naboklager) kan indikere forskjellsbehandling mellom erfarne entreprenører og andre.

Rapporten i PDF her.

 

Dette prosjektet består av tre prosjektforslag som ble slått sammen. Formålet med de tre var å vurdere:

1: Om kommunen har tilstrekkelig kompetent personell innen pleie og omsorg i forhold til regelverk og behov.

2: Om norskkunnskapene til de ansatte innen PLO er så god at for eksempel viktige beskjeder blir riktig oppfattet.

3: Om vikarmulighetene er gode nok til å sikre at bemanningen ved fravær er i samsvar med regelverk og behov.           

Rapporten i PDF her.

 

Prosjektet skulle vurdere om kommunale boliger leies ut til riktige leietakere og til riktig pris.

Rapporten i PDF her.

 

Prosjektet skulle vurdere om de grunnleggende kravene i anskaffelsesregelverket og interne retningslinjer for innkjøp følges ved kommunens tjenestesteder.

Rapporten i PDF her.

 

 

Rapporter 2009

Prosjektet skulle kartlegge status på administrasjonens oppfølging og gjennomføring av vedtatte veivalg innenfor tjenestetilbudet til eldre.

Rapporten i PDF her.

 

Prosjektet skulle vurdere om forvaltningens ressursbruk på rehabilitering er i samsvar med kommunestyrets vedtak og effektiv med tanke på å redusere det samlede behovet for pleietilbud. Bakgrunnen for prosjektet var kommunestyrets vedtak om at Eldremelding 2006-2015 skulle være grunnlag for videre utvikling innen pleie og omsorg. Denne meldingen gir føringer for bl.a. rehabiliteringen.

Rapporten i PDF her.

 

Prosjektet skulle vurdere om bruken av rammeavtaler gir økonomiske gevinster for kommunen.

Rapporten i PDF her.

 

 

Prosjektet skulle vurdere om forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive for å oppnå kommunestyrets strategi om å løfte de midlere og svakere elevene.

Rapporten i PDF her.

 

Rapporter 2008

Prosjektet skulle kontrollere bestillingen, utførelsen og etterkontrollen av feiingen.

Rapporten i PDF her.

 

Har investeringene på Fornebu god nok sikkerhet mot misligheter?

Rapporten i PDF her.

 

Prosjektet skulle vurdere om kommunen griper inn overfor ulovlig bygging i kommunen.

Rapporten i PDF her.

 

Har drift og investeringer i Vann og avløp god nok sikkerhet mot misligheter?

Prosjektet skulle vurdere om sikkerheten mot misligheter innen drift og investeringer i Vann og avløp er god nok.

Rapporten i PDF her.

 

 

Rapporter 2007

 • Gransking av Eiendomsforvaltningen.

I begynnelsen av desember 2006 informerte Politiet i Buskerud om mistanke mot en ansatt i eiendomsforvaltningen. På denne bakgrunn besluttet revisjonssjefen å iverksette en gransking. Denne ble så gjennomført i 3 faser.

Rapporten i PDF fase 1

Rapporten i PDF fase 2

Rapporten i PDF fase 3

 

 • Måloppnåelse i Barnevernet

Målsettingen med rapporten er å vurdere oppnåelsen av de mål kommunestyret har satt i forhold til barn og unge som opplever omsorgssvikt og i hvilken grad resultatene rapporteres.

Rapporten i PDF her.

 

 • Taksering av overflatebehandling

Kommunen har ønsket å gjennomføre taksering av arbeider med overflatebehandling hvor det har vært foretatt utbetalinger til leverandørene som er siktet i saken og andre leverandører innen fagområdet.

Rapporten i PDF her.

 

 

Rapporter 2006

 • Kommunens kulturhus

Målsettingen med prosjektet var å avdekke årsaker og svakheter i forbindelse med overskridelsene for kulturhuset.

Rapporten i PDF her.

 

 • Gjør sosialtjenesten brukerne selvhjulpne?

Rapportens målsetting var å belyse om sosialtjenesten bidrar til at brukerne gjøres selvhjulpne.

Rapporten i PDF her.

 

 • Kommunale boliger

Formålet med prosjektet var å vurdere tildeling og forvaltning av de kommunale boligene i Bærum som administreres av Boligkontoret.

Rapporten i PDF her.

 

 • Kvalitet i psykisk helsearbeid

Målsetningen med forvaltningsrevisjonsprosjektet var å vurdere hvorvidt kvaliteten på kommunens tjenestetilbud innenfor psykisk helsearbeid er tilfredsstillende.

Rapporten i PDF her.

 

 • Måloppnåelse i rusforebyggende arbeid

Målsettingen med rapporten var å vurdere om det forebyggende rusarbeidet blant ungdom i kommunen er i tråd med målene i Kommuneplan 1998 - 2015.

Rapporten i PDF her.

 

 • Ressursbruk i skolesektoren

Målsetning med prosjektet, var å vurdere om omorganiseringen av skolesektoren hadde ført til mer effektiv administrasjon.

Rapporten i PDF her.

 

 

Rapporter 2005

 • Sykefravær og trygderefusjoner

Målsetning med prosjektet var å vurdere om sykefraværet registreres riktig og på samme måte i hele kommunen. Kommunen har felles retningslinjer for dette. Når fraværsregistrering skal brukes som målemetode i forhold til målet i Handlingsprogrammet og i de enkelte resultatavtalene, må det registreres likt på alle tjenestestedene.

Rapporten i PDF her.

 

 • Brukerundersøkelser i bo og behandlingssentrene

Formålet med prosjektet var å vurdere om brukerundersøkelsene gir forbedringer på bo- og behandlingssentrene, eller om undersøkelsene bare er administrativt merarbeid.

Rapporten i PDF her.

 

 • Beboernes midler

Målsetting med prosjektet var å vurdere om kommunen har god nok kontroll med forvaltningen av beboernes midler. Det skal også belyse om kommunens retningslinje for disponering av midler for personer som mottar miljøarbeidertjeneste er tilfredsstillende, kjent og følges.

Rapporten i PDF her.

 

 

Rapporter 2004

 • Barnehagene – effektivt administrert?

Prosjektet har vurdert om omorganiseringene har ført til mer effektiv administrasjon, bedre tid til det faglig arbeidet og om det kan gjøres administrative forenklinger.

Rapporten i PDF her.

 

 • Fornuftig bruk av konsulenttjenester?

Målsetning med prosjektet, var å belyse om kommunens kjøp av konsulenttjenester preges av tilfeldigheter eller en gjennomtenkt strategi, om det er fornuftig bruk av konsulenttjenester i de enkelte enhetene og i hvilken grad det forekommer at kommunens ansatte i permisjon blir leid inn?

Rapporten i PDF her.

 

 • Integrering av flyktninger

Hvor vellykket er integreringen av flyktninger i kommunen? Hva koster integreringen i kommunen? Blir disse kostnadene dekket av staten? Sikrer kommunen at en får de tilskuddene en skal ha – også for flyktninger som kommer fra andre kommuner?

Rapporten i PDF her.

 

 • Kvalitetsikring av nøkkeltall i Kostra

I denne rapporten vurderer vi om kommunen rapporterer inn riktige data til Kostra, slik at data som presenteres i Kostra gir riktig informasjon om kommunens virksomhet, og riktig grunnlag for sammenligninger med andre kommuner.

Rapporten i PDF her.

 

 • Politisk styring, og samspillet mellom politikk og administrasjon

Rapporten er inndelt i følgende problemstillinger:

- Får politikerne godt grunnlag for å fatte vedtak i møter?

- Er det god offentlighet og demokratisk kontroll?

- Er det klarhet i samspillet politikk – administrasjon?

- Er det god kontroll og rapportering?

Rapporten i PDF her.

 

 

Rapporter 2003

 • Barnevernet - Kvalitet og ressursbruk

Målsettingen med prosjektet er primært å undersøke kvaliteten på arbeidet for barn som er plassert utenfor hjemmet, med utgangspunkt i krav i lov og forskrift.

Rapporten i PDF her.

 

 • Kø for sykehjemsplass

Målsetning med prosjektet er å vurdere om administrasjonen følger opp politiske vedtak, lover og forskrifter, når det gjelder kø for sykehjemsplass.

Rapporten i PDF her.

 

 • Oppfølging av politiske vedtak

Målsetning med prosjektet er å vurdere om administrasjonen følger opp vedtak fattet i politiske utvalg, og finne tiltak som kan gjøre oppfølgingen bedre.

Rapporten i PDF her.

 

 • Resultatmål pleie og omsorg

Målsettingen med prosjektet er å vurdere i hvilken grad resultatmålene som gjaldt for pleie- og omsorgstjenestene i Handlingsprogrammet 2001-2004 er fulgt opp, om resultatet er rapportert til kommunestyret og om rapporteringen er utfyllende og riktig.

Rapporten i PDF her.

 

 • Styring av kommunens pengestrøm

Målsetning med prosjektet er å gi innspill til økonomisk effektivisering.

Revisjonen vil i denne rapporten undersøke om utvalgte pengestrømmer i kommunen styres på en måte som sikrer raskest mulig innfordring av pengekrav og lengst mulig utsettelse av utbetalinger. Gjennomgående vil vi fokusere på hvorvidt det i kommunen er et potensiale for økte renteinntekter. Effektiv styring av pengestrømmene kan innebære økonomisk innsparing for kommunen.

Rapporten i PDF her.

 

 • Tiltak for psykisk utviklingshemmede

Målsettingen med prosjektet er å vurdere i hvilken grad resultatmålene som ble vedtatt for psykisk utviklingshemmede i Handlingsprogrammet 2001-2004 er fulgt opp, om resultatet er rapportert til kommunestyret og om rapporteringen er utfyllende og riktig.

Rapporten i PDF her.

 

 • Utviklingen i pleie- og omsorgs-tjenestene

Målsetning med prosjektet er å vurdere utviklingen i omfang og kvalitet på pleie- og omsorgstjenestene i perioden. Vi vil også vurdere om de vedtatte målsettinger i kommunestyret og i statens eldresatsing er oppnådd i perioden.

Rapporten i PDF her.

 

Rapporter 2002

 • Brukerundersøkelse spesialundervisning

Målsetning med prosjektet er å kartlegge hvordan foreldrene opplever arbeidet med spesialundervisningen i Bærum kommune og hvordan de mener den fungerer i praksis for elever ved grunnskolen.

Rapporten i PDF her.

 

 • Drikkevannet i kommunen

Målsetning med prosjektet er å undersøke om kommunens vannforsyning er tilfredsstillende i forhold til lov og forskrift.

Rapporten i PDF her.

 

 • Kontraktsinngåelse med konsulentjenester

Målsetning med prosjektet er å se på kommunens kontrakter med eksterne leverandører av konsulenttjenester. Revisjonen vil undersøke hvordan innholdet i kontrakter fra ulike enheter samsvarer med oppsatte kriterier for hva kontrakter bør inneholde for å ivareta kommunes interesser.

Rapporten i PDF her.

 

 • Offentlighet i kommunen

 Revisjonen vil med dette prosjektet se på praktiseringen av reglene om offentlighet i  kommune. Målsetning er å kontrollere om praksis er i samsvar med lov og forskrift.

Rapporten i PDF her.

 

 • Praktisk bistand i hjemmet

Prosjektet undersøker rutiner og praksis i forbindelse med praktisk bistand i hjemmet og videre vurdere i hvilken grad kommunen sikrer at de kun betaler for utførte tjenester.

Rapporten i PDF her.

 

Rapporter 2001

 • Bibliotekfilial i kommunen

Kontrollutvalget ønsket å vurdere saksbehandlingen i forbindelse med etableringen av bibliotekfilialen.

Rapporten i PDF her.

 

 • Kommunens kunstsamling

Kontrollutvalget ønsket å vurde om kommunen sikrer  sin kunstsamling på en tilfredsstillende måte.

Rapporten i PDF her.

 

 • Frititdssentrene, måloppnåelse og effektivitet

Kontrollutvalget ønsket å undersøke tilbudene i kommunens fritidssentre, for å se om tilbudet er i samsvar med målsetningene.

Rapporten i PDF her.

 

 • Gratis skole? Egenbetaling i grunnskolen

Målsetting med prosjektet, var å kartlegge omfanget av foreldres/foresattes egenbetaling for elever ved grunnskolene i kommunen, samt deres oppfatning av egenbetaling i grunnskolen sammenlignet med sentrale retningslinjer.

Rapporten i PDF her.

 

 • Inneklima i skolebygg

Kontrollutvalget ønsket å undersøke i hvilken grad anbefalinger i tidligere rapporter er fulgt opp, og om ansvarsforholdene er klare på området.

Rapporten i PDF her.

 

 • Innkjøpsavdelingen

Kontrollutvalget fikk kjennskap til kritikk  rettet mot innkjøpsavdelingen i kommunen. Formålet med prosjektet er å undersøke om det er grunnlag for de mest alvorlige delene av den kritikk som er framkommet.

Rapporten i PDF her.

 

 • Planseksjonen - byggesaksbehandling

Målsetting med prosjektet har vært todelt. For det første har Kontrollutvalget ønsket å vurdere innbyggernes rettssikkerhet i byggesaker. I tillegg er det gjennomgått og vurdert om Planseksjonen har oppnådd sine egne mål for byggesaksbehandlingen og vurdert Planseksjonens effektivitet i forhold til dette.

Rapporten i PDF her.

 

 • Skolehelsetjenesten

Kontrollutvalget ønsket å undersøke og vurdere om skolehelsetjenesten har et tilfredsstillende helsetilbud til elevene i grunnskolen. Prosjektet vurderer hvorvidt elevene får den skolehelsetjenesten de har krav på etter loven, og om de målsetninger som er vedtatt for tjenesten blir fulgt.

Rapporten i PDF her.

 

 • Spesialundervisning i grunnskolen

Målsetting med prosjektet var å undersøke hvordan kommunen oppfyller sine forpliktelser ovenfor de elevene som har rett på spesialundervisning. Det undersøkes om barns rettssikkerhet blir ivaretatt i henhold til viktige krav i lovverket ved behandling av enkeltvedtak om spesialundervisning.

Rapporten i PDF her.

 

 • Økonomisk sosialhjelp

Det er gjennomført en avgrenset revisjon for å vurdere om de tiltak som sosialseksjonen iverksatte i 1998 har utbedret problemene som var påpekt den gangen. Revisjonen har gjennomført analyser med utgangspunkt i lister fra KAS (Klient AdministrasjonsSystem) som viser sum utgifter pr klient pr (halv)år. Revisjonen har i tillegg foretatt detaljkontroll mot et utvalg klientmapper.

Rapporten i PDF her.

 

Rapporter 2000

 • E-handel i kommunen

Målsetting med prosjektet, var å vurdere om kommunen kan få sikker dokumentbehandling og ressurseffektiv drift ved innføring av elektronisk handel.

Rapporten i PDF her.

 

 • Forvaltning av kommunale utleieboliger

Målsetting med prosjektet var å se på rutiner ved tildeling, husleiefastsettelse, regnskapsføring og vedlikehold av kommunale utleieboliger.

Rapporten i PDF her.

 

 • Grunnlagsdata for VAR-tjenester

Målsetting med prosjektet var å vurdere om kommunens inntekter fra vann-, avløp- og renovasjonstjenesten sikres på en betryggende og effektiv måte ved registrering og oppdatering av grunnlagsdata.

Rapporten i PDF her.

 

 • Konsulenttjenester 1998 – 1999

Kontrollutvalget ønsket å finne ut om kommunens bruk av konsulenttjenester er i tråd med kommunestyrets vedtak. 

Rapporten i PDF her.

 

 • Posttjenesten i kommunen

Kontrollutvalget ønsket å undersøke om kommunens posttjenester kan drives mer effektivt og økonomisk enn tilfellet er i dag. 

Rapporten i PDF her.

 

 • Sosiallån

Kontrollutvalget ønsket å undersøke om det forelå svikt i rutiner eller oppfølging av sosiallån da regnskapstall viser at en vesentlig andel av sosiale utlån ikke betjenes i henhold til avtale. 

Rapporten i PDF her.

 

 • Tilleggsbevilgninger

Kontrollutvalget ønsket å vurdere om tilleggsbevilgninger benyttes i henhold til de vedtatte målene.  Prosjektet ble avgrenset til å omfatte de øremerkede bevilgningene som ble gitt fra Kommunestyret eller underordnet organ,  og omfatter således ikke tilskudd og overføringer fra eksterne bidragsytere.

Rapporten i PDF her.

 

Rapporter 1999

 • Internfakturering

Kontrollutvalget ønsket å undersøke om internfakturaene tilfredsstiller kravene til innhold i salgsdokumenter iht. Forskriften (se vedlegg), samt om rutinene er lagt opp slik at kostnaden ved å foreta fakturering ikke overstiger inntekten som faktureres.

Rapporten i PDF her.

 

 • Resultatmål og resultatvurderinger

Er dagens resultatmål i handlingsprogrammet og resultatvurderinger i årsmeldingen i samsvar med kommunens retningslinjer?

Rapporten i PDF  her.

Webmaster :  Ole Jørgen Klaussen

webmaster@kommunerevisjonen.no

© Bærum kommunerevisjon

webhost: one.com

Vi er medlem av NKRF