Rapporter år 2017

Rapporter 2017

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon om kommunikasjonen ved

overføring av pasienter fra sykehuset til kommunen.

 [Rapporten i PDF her]

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å undersøke kommunens oppfølging av psykososialt og fysisk miljø i barnehagene.


Hovedfunn viser at de kommunale barnehagene får dårligere skår enn de private i foreldreundersøkelsen. De to viktigste årsakene til dette kan være:

  • Misnøyen med mattilbudet.
  • Misnøyen med lokalene.

[Rapporten i PDF her]

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å undersøke om kommunens byggesaksbehandling kan effektiviseres.   


Forvaltningsrevisjonen skulle undersøke disse problemstillingene:

  • Hva hindrer effektivitet i byggesaksbehandling?
  • Er kommunens regelverk til hinder for effektiv saksbehandling?

[Rapporten i PDF her]


Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å undersøke om

hjemmebaserte tjenester er godt organisert.

  • Bærum har relativt høye utgifter spesielt innenfor hjemmetjenestene. Vi har gått nærmere inn i tallene for å identifisere de viktigste kostnadsdriverne.
  • Vi har gjennomført en brukerundersøkelse blandt brukere som mottar ambulerende hjemmetjenester, fortrinnsvis hjemmesykepleie. Vi har foretatt dybdeintervjuer med 30 personer, 25 brukere og 5 pårørende.

[Rapporten i PDF her]

Kontrollutvalget har vedtatt å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å undersøke kommunens organisering av arbeidet med brukerstyrt personlig assistent (BPA). 1 Revisjonen har fått i oppdrag å undersøke om brukerstyrt personlig assistent er hensiktsmessig organisert, og om kommunens kontroll av tjenester fra privat leverandør er god nok. Rapporten fokuserer på utfordringer på området.

[Rapporten i PDF her]

Webmaster :  Ole Jørgen Klaussen

webmaster@kommunerevisjonen.no

© Bærum kommunerevisjon

webhost: one.com

Vi er medlem av NKRF