Rapporter år 2016

Rapporter 2016

Undersøkelsen vurderer om kommunestyrets vedtatte mål for korttidsplassene etterleves.

Den vurderer omfanget av korttidsplasser, gjennomsnittlig oppholdsdøgn og om brukerne reiser hjem etter oppholdet.

[Rapporten i PDF her]

 

  • Norskpråklig kompetanse i barnehagene

Tema for rapporten er norskspråklig kompetanse blant ansatte i kommunale og private barnehager i Bærum kommune, og hvordan dette står i forhold til barnehagens formål, oppgaver og innhold.

Rapporten baserer seg på gjennomgang av tilgjengelige dokumenter og samtaler med ansatte som i det daglige har ulike arbeidsoppgaver rettet mot barnehage som administrasjon, tilsyn, kursing og faglig veiledning.

[Rapporten i PDF her]

 

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å undersøke årsaker til at investeringen i nytt økonomisystem (BØR) overskred rammene, og å undersøke om administrasjonen har fulgt gjeldende bestemmelser.  Bakgrunn ligger blant annet i at BØR gikk 256 % over kostnadsrammen.

 

Undersøkelsen er basert på saksfremleggene og protokollene fra den folkevalgte behandlingen, relevante arkivsaker, noen eksterne kilder samt en undersøkelse av et eksternt konsulentfirma.

[Rapporten i PDF her]

 

Rapporten tar for seg vedlikeholdet av kommunens skoler og øvrige bygninger og ser nærmere på hvordan elevenes inneklima ivaretas gjennom vedlikeholdet.

I første del av rapporten vurderes kommunens eiendomsforvaltning opp mot sentrale kriterier for god eiendomsforvaltning og verdibevarende vedlikehold, herunder tilstandskartlegginger og bruk av FDVU-system.

[Rapporten i PDF her]

 

Rapporten kartlegger og vurderer om kostnadsramme og frist overholdes i investeringsprosjektene. Den fokuserer på de folkevalgtes muligheter for styring av området.

Undersøkelsen er basert på saker til de folkevalgte og på kommunens objektregnskap. Undersøkelsen omfatter de 20 investeringene presentert med kostnadsramme i handlingsprogram og økonomimeldinger i perioden 2004 til 2015, og som kan kobles til objekter i regnskapet. Disse utgjør til sammen 1 361 mill. eller ca. 70 % av verdien av investeringene presentert med kostnadsramme i perioden.

[Rapporten i PDF her]

 

Kontrollutvalget ønsket å gjennomføre en forvaltningsrevisjon som gav informasjon om status for digitalisering av tjenester i kommunen på et overordnet nivå. Rapporten behandler følgende problemstillinger:

1. Hva er status for digitaliseringen av kommunale tjenester i kommunen?

2. Hvilken betydning har digitalisering av kommunale tjenester for effektivitet og samhandling i kommunens tjenesteproduksjon?

3. Hvilke hindringer finnes for digitalisering av kommunale tjenester i kommunen?

[Rapporten i PDF her]

 

Webmaster :  Ole Jørgen Klaussen

webmaster@kommunerevisjonen.no

© Bærum kommunerevisjon

webhost: one.com

Vi er medlem av NKRF