Rapporter år 2015

Rapporter 2015

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å vurdere om kommunens innkjøp over 0,5 millioner nå er bedre i samsvar med regelverket enn i 2008.

Det er lagt til grunn at loven og tilhørende forskrift skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser.

Rapporten i PDF her.

 

Kontrollutvalget vedtok på bakgrunn av en forundersøkelse å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å vurdere om kommunen har god nok leveringssikkerhet for vann. Utvalget ønsket å vite hvor stor risikoen er for at vannforsyningen bryter sammen og om det er god beredskap ved en eventuell terrortrussel.

Rapporten i PDF her.

 

Forvaltningsrevisjonen omfatter Store sal og Foajescenen i kulturhuset, samt Lille scene og teateret.

Rapporten i PDF her.

 

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å undersøke om administrasjonens saker knyttet til etableringen av Telenor Arena ble forsvarlig utredet og om de politiske vedtakene ble fulgt opp i tråd med vedtakenes ordlyd, forventninger og føringer.

 Som grunnlag for vurderingene er de politiske vedtakene og kravene i Kommuneloven og dagjeldende Plan- og bygningsloven lagt til grunn. Dataene i undersøkelsen er hovedsakelig hentet fra politiske saker i kommunestyre, formannskap og planutvalg samt dokumenter fra prosessen i kommunens arkivsystem. Revisjonen har også gjennomført samtaler og mottatt dokumentasjon fra aktører som har vært sentrale i prosessen.

Rapporten i PDF her.

 

Under behandlingen av rapporten om Telenor arena vedtok kontrollutvalget å gjennomføre en tilleggsutredning for å få svar på følgende spørsmål:

- I hvilken utstrekning var utbygningselskapets vedtekter og føringer for drift i samsvar med formålet bak reguleringsbestemmelsene?

- I hvilken utstrekning er dagens drift i samsvar med formålet bak reguleringsbestemmelsene?

- Grunnlaget for habilitetsvurderingen?

- Var det i tråd med god forvaltningsskikk når kommuneadvokaten ba om utredning fra advokat i strid med formannskapets vedtak?

Rapporten i PDF her.

 

I denne rapporten omtales revisjonens planlagte kontroll av kommunens forvaltning av sine eierinteresser i kommunale selskaper (selskapskontroll). I henhold til vedtatt plan for selskapskontroll er det gjennomført både obligatorisk og utvidet eierskapskontroll.

Undersøkelsene viser at det er etablert gode rutiner for eierstyring. Revisjonen mener kommunen fører tilfredsstillende kontroll med sine eierinteresser i kommunale selskaper. Våre gjennomførte kontroller viser at kommunens eierinteresser utøves i samsvar med gjeldende regelverk og politiske vedtak.

Rapporten i PDF her.

 

Webmaster :  Ole Jørgen Klaussen

webmaster@kommunerevisjonen.no

© Bærum kommunerevisjon

webhost: one.com

Vi er medlem av NKRF